Friday, November 6, 2009

hayta

Hayta, hayta!
lama ata
mitil safek?
Hayta, hayta,
nishka, shata
imxa kafe.

No comments: