Friday, June 21, 2013

Этапы большого пути

Карта №2. Глаголы принеху `принесу', свихтываться `сосвистываться', пляхать `плясать', плехнуть `плеснуть', спрахывать `спрашивать' и т.п.

И вот:

Thursday, June 20, 2013

Estonia, Lavtia and Lithuania in Soviet Yiddish map of 1936


ס.ווארזשאנסקי און נ.סיניצקי. געאָגראפיע פונ די קאפיטאליסטישע לענדער. לערנבוכ פאר דער מיטלשול. 6-טער לערניאָר.צווייטע אופלאגע.
פונ רוסישע לערבוכ, וואָס איז דערלויבט פונ דער קאָלעגיע פונ פאָלקאָמבילד פונ רספסר, איבערזעצט ל.ווילענקינ.
דער טעקסט פונ דער איבערזעצונג באשטעטיקט פונ פאָלקאָמבילד רספסר.
פארלאג "עמעס", מאָסקווע, 1934.

ז.75. געמ.16. קארטע פונ דער אויבערפלאכ פונ עסטלאנג, לעטלאנד און ליטע

Топонимика представлена забавно. Кое-что дано в дублетах традиционных еврейских названий и новых советских (Конвэ/Каунас). Кое-что просто с опечатками: נארוע. Отдельно меня занимает «Озерэ Чудище (Пейфрас)»

Monday, June 17, 2013

aand


 1. בערל כהן. ייִדישע שטעט, שטעטלעך און דאָרפֿישע ייִשובים אין ליטע ביז 1918. היסטאָריש-ביאָגראפֿישע סקיצעס. ניו-יאָרק, 1991.
 2. Во второй половине XIX века в России выходило четыре (мы подчеркиваем это) ежедневные газеты на иврите: га-Магид, га-Мелиц, га-Йом, га-Цфира — на идише ни одной. <...> Журналы на иврите также выходили в этом столетии чаще журналов на идише и количество их, представьте себе, было больше. // Berl Kahan. Jidiše štet, štetlex un dorfiše ješojvim in Lite biz 1918. Historiš-biografiše skices. Nju-Jork, 1991. Z.VII.

 3. Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Московию (1654—1656). Много забавного: синие свиньи, козаки, называемые так, потому что носят усы. Еще про то, что московиты ­— народ стукачей, про моровую язву («стоит бывало человек и вдруг моментально падает мертвым, или едет верхом или на повозке и...»),  про розовые знамена полков и про тяжесть отказа от опиума. А также: «Как только заметят со стороны кого-либо большой или малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака». Отдельную радость доставляет переводчик, который приводит русские названия в транслитерации с арабского — Богуслафи (Богуслав). И только в случае Путивля он решил не выпендриваться, зане в арабском оригинале на месте «в» неизбежно стоит «б». Мп Павел легко узнает в молдавских словах романское («каруца — экипаж, то же что итальянское carrozzo)»).
 4. Литаврин. Османская империя в XVII в. Вся книжка написана в том смысле, что кто мол не читал предыдущего тома «...в XVI в.», тот осел и ничего не поймет.
 5. С.П.Орленко. Выходцы из западной Европы в России XVII века. Правовой статус и реальное положение. М., 2004.

  Полно выписок и примеров, в т.ч. из архивных документов. В главе IV много хорошего написано про мат и похабные жесты. «В 1677 году некий Максимко Павлов, оправдываясь после драки с англичанином Чарльзом Гердоном, говорил в распросе: "Вез он к себе за Москву реку на телеге птичьи клетки, и на Балчеке де встретился с ним иноземец против харчевен и кружала. И того де иноземца со стороны подразнили и молвили »шиш на Кукуй«. И тот де иноземец бросился к нему Максимке к телеге и учал ево бить тростью и клетки все перебил. И он де от него скача с телеги <стал> утолятца [sic] и отходить, и тот де немчин выня шпагу учал колоть, и поколов побежал прочь к Москворецким воротам, а <он> покиня клетки бежал за ним и кричал "караул"». [РГАДА. Ф.141. Приказные дела старых лет. Оп.6. 1678 г.] С.227—228.

  Или вот из Олеария: «У них (русских) нет ничего более обычного на языке как "блядин сын, сукин сын, собака, еб твою мать» и еще иные тому подобные гнусные речи. Говорят их не только взрослые и старые, но и малые дети, не умеющие назвать ни Бога, ни отца, ни мать». С.230. Тут, впрочем, есть противоречие.

 6. Иезекиель Котик. Мемуары. СПб.—М.—Иерусалим, 2009.

Wednesday, June 12, 2013

aand

 1. Еврейские хроники времен хмельничины. С.Я.Боровой. Много весьма яркого материала с евреями-казаками, евреями разбойниками и чем угодно. Три хроники с иврита, одна с идиша.
 2. Тур Хейердал. Аку-аку. Интересно, она всегда без картинок?
 3. Maks Vajnrajx. Dos kurlander yidiš. Прекрасный язык научной статьи, старая школа. "Кроме того, в Курляндии возможность языковой ассимиляции гораздо ближе, чем, к примеру, в Витебске. Потому что от идиша до русского расстояние велико, а от идиша до немецкого, как говорят в Курляндии, «a katsnšprung»". 1923.
 4. Даррел. Гончие Бафута (к ним были классные синхронные фотки автора в Life, что ли).
 5. А.В.Андреев. Принципы орфографии катехизиса 1595 г. М.Даукши: опыт количественного исследования.
 6. Англо-голландские войны XVII века. Какая-то не очень грамотная книжка.